Тек након пресуде, „САРНЕТ” објавио уговоре

2019-11-04 - насловна - САРНЕТ

Окружни суд у Бањој Луци потврдио је да уговори о јавним набавкама не смију да се крију под кринком заштите комерцијалних интереса понуђача.

Република Српска, ако нисте знали, има академску и истраживачку мрежу – дигитално везивно ткиво наших пословично тихих високошколских и одвећ стидљивих научно-истраживачких установа. Да ту мрежу одржава, развија и унапређује, била је надлежна Јавна установа „Академска и истраживачка мрежа Републике Српске” Бања Лука, скраћено ЈУ „САРНЕТ” Бања Лука. Тај посао је 2018. године преузело тада основано, бесмислено гломазног назива, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске; а Установа се угасила.

Прије него ли се угасила, од Установе је потписник ових редова тражио: статут, систематизацију, пар уговора о раду, пар уговора о дјелу, пар уговора о јавним набавкама, записнике о спровођењу тих поступака, годишњи извјештај о раду. Од тих информација, довољних да се створи оквирна слика о дјеловању једног јавног органа, Установа је објавила већину, али не и уговоре о јавним набавкама. Тврдила је да би то шкодило повјерљивим комерцијаним интересима трећих страна – потписника тих уговора. Није, међутим, образложила ни каквим би то интересима шкодило, ни како би им шкодило, ни зашто је важније заштитити те интересе него задовољити јавни интерес да се те информације објаве, итд.; што је све била дужна по Закону о слободи приступа информацијама да учини.

Услиједила је, наравно, тужба, коју је Окружни суд у Бањој Луци и уважио, не прихвативши наводе Установе, коју је заступао адвокат, непотребно плаћен народним новцем. Суштина ове битне одлуке своди се на то да се не смију крити уговори о јавним набавкама јер јавност има право да зна на шта се троши њезин новац и под којим условима, да понуђачи који те уговоре потписују морају бити свјесни да је ријеч о јавним набавкама и да јавни органи не смију спречавати новинаре да приступају тим информацијама, пошто су им оне потребне да би могли да информишу јавност о тим питањима од јавног значаја. Након што је пресуда донесена, Министарство је, умјесто тада већ угашене Установе, и објавило те уговоре.

Шта је „САРНЕТ” радио

Извјештај о раду ЈУ „САРНЕТ” Бања Лука за 2017. годину казује да „SARNET треба да омогући побољшање и убрзање развоја високошколских и научно-истраживачких институција и програма у Републици Српској”, па је стога „Оснивач [Влада Републике Српске] мисију SARNETа дефинисао као изградњу, развој, одржавање и коришћење информационо-комуникационе инфраструктуре за потребе високошколских и научноистраживачких установа Републике Српске, која ће их повезати међусобно, са сродним институцијама и рачунарским мрежама у околини и на европске и глобалне мреже.”

Установа је „властиту визију језгровито описала: мрежа знања”, а наводи и „три битне полуге за успјешно остваривање овакве мисије: пасивна телекомуникациона инфраструктура Телекома Српске, буџетско финансирање Установе и корисници Академске и истраживачке мреже.”

Републичким буџетом је 2017. године Установи била одређена 561.000 КМ, што је за 98.000 КМ више него 2016. године. Установа, пак, „одговорно тврди[] да су ова средства недовољна за жељени раст и развој мреже”, имајући у виду „значајне расходе по основу сервисирања уговора између Владе Републике Српске и ’Мтел’ а.д. од 09.06.2009. године” (али не наводи висину тих расхода), „потребу повећања обима кориштења пасивне телекомуникационе инфраструктуре којом располаже ’Мтел’ а.д.”, да је „бројним функционално значајним основним средствима истекао животни вијек” и „потребу улагања у даљи развој мреже, сервиса и садржаја”. Истиче и да је „[д]одатна отежавајућа околност […] изузетна временска неравномјерност прилива средстава, због које једноставно није могуће уредно сервисирати редовне обавезе.”

Упркос томе, „ова минимална улагања у SARNET враћају [се] вишеструко”, па се у том извјештају наводи да је Установа, са додијељеном 561.000 КМ, корисницима 2017. године пружила услуге тржишне вриједности у износу од 1.902.982 КМ, док је омјер уложених средстава и тржишне вриједности пружених услуга од оснивања Установе – 5.271.900 КМ наспрам 30.109.771 КМ. Не образлаже се, међутим, како је израчуната тржишна вриједност пружених услуга, нити се наводи да ли је, и колике, приходе Установа остварила и из других Статутом предвиђених извора (средства за финансирање дјелатности трећих лица, фондације и донације, наплата услуга Установе, остварена добит Установе и други извори).

Установа је 2017. године запошљавала само шест радника. Осим што набраја сертификате које су стекли ти радници, директор Установе Златко Ритан вели и сљедеће: „Нажалост, морамо да споменемо и неугодну чињеницу да је ниво плата чланова мрежног тима у великој несразмјери са њиховим компетенцијама и нивоом примања који би могли да постигну на тржишту рада, али и са ентузијазмом и посвећеношћу које свакодневно демонстрирају.”

Исте године, САРНЕТ су користили Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву, Академија наука и умјетности Републике Српске, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Дјечије позориште Републике Српске, Студентски центар „Никола Тесла” у Бањој Луци, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, Удружење инжењера електротехнике Републике Српске и сама Установа, за своје потребе.

Расположивост сервиса који Установа пружа била је у 2017. години 99,96 %, са укупно једанаест прекида који су укупно трајали мање од четири сата. Установа напомиње да „ниједна од одавно познатих, а у претходним извјештајима наглашених мјера за побољшање расположивости[:] обезбјеђење бар још једног екстерног линка, обезбјеђење редундантне оптике бар за кичму мреже, заштита напајања опреме мреже агрегатима[;] због недовољних финансијских ресурса Установе није могла да буде реализована.”

Шта је „САРНЕТ” набављао

ЈУ „САРНЕТ” Бања Лука је 2017. године провела само два поступка јавне набавке. Набавила је комуникациону опрему за 57.115 КМ од „Деск” д.о.о. Бања Лука (јединог понуђача; записници, извјештаји и закључени уговор овдје) и опрему за проширење серверског кластера за 54.861 КМ од „Центроникс” д.о.о. Бања Лука (једног од два понуђача, уз „Деск” д.о.о. Бања Лука; записници, извјештаји и закључени уговор овдје).

Из достављених уговора изгледа да Установа није уговорила било какве рокове или казне, али јесте уговорила да је и један и други понуђач дужан, прије него што му се плати, да „прво изврши испоруку опреме и услуга и да отклони све недостатке у складу са свим одредбама овог уговора”, при чему су технички захтјеви и њихове понуде саставни дијелови уговора. Установа, међутим, није доставила и те дијелове уговора.

Кога је „САРНЕТ” запошљавао

Шест је радних мјеста било предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ „САРНЕТ” Бања Лука: директор, технички директор, секретар, специјалиста за оперативне системе, специјалиста за мреже и административни асистент.

Установа је од 2017. године до половине октобра 2018. године обновила све уговоре о раду, ради усклађивања са новим Законом о платама запослених у јавним службама Републике Српске, а закључила је и два уговора о дјелу. Доставила је три уговора о раду: са Милошем Љубојевићем (специјалиста за мреже, нето плата 1370 КМ), Љубом Обрадовић (секретар, нето плата 1370 КМ) и Сањом Вукелић-Јагодић (административни асистент, нето плата 760 КМ); и два уговора о дјелу: са Предрагом Родићем (повремени послови техничара, нето накнада од 30 КМ по сату) и Дариом Ћетојевићем (редовно чишћење уређаја, нето накнада од 200 КМ по сваком циклусу одржавања).

Шта још поручује Суд

Најважнији дио значајне пресуде Окружног суда у Бањој Луци, коју можете у цијелости прочитати овдје, гласи овако:

Тужена се заклања иза повјерљивих комерцијалних интереса за које сматра да се крију у одбијеном дијелу захтјева тужиоца иако не образлаже те повјерљиве комерцијалне интересе и не даје даље податке о томе да ли је правилно утврђен изузетак из члана 7 Закона о слободи приступа информацијама [заштита повјерљивих комерцијалних интереса треће стране], који су то интереси и шта је, у тим уговорима, повјерљиво и шта то повјерљиво има да закључује јавна установа, која функционише на темељу јавног новца и у интересу грађана Републике Српске.

Поједностављено речено, обзиром да је ријеч о јавној набавци, није могуће позивати се на изузетак, предвиђен чланом 7 Закона о слободи приступа информацијама и у демократском поретку, нужно је дати информацију у обављању јавних послова, а посебно трошењу јавног новца јер како то правилно тужилац истиче, грађани имају право да знају шта се то о њиховом трошку набавља и под којим условима.

Правилно идентификује тужилац чињеницу да су добављачи морали имати свијест о томе да понуде шаљу у поступку јавних набавки, а посебно код потписивања уговора имати сазнаје да се ради о јавном интересу и да ту нема никаквих тајних уговора и повјерљивих комерцијалних интереса ради чега се не може ограничити приступ овим информацијама.

Посебно се не могу прихватити консултације тужене као јавне установе са добављачима на чијим изјашњењима тужена темељи одбијање захтјева. Ово из разлога што се приступ Уговорима о јавним набавкама, не може одбити на темељу члана 7 Закона о слободи приступа информацијама.

Поред тога, тужена је супротно одредби члана 9 тог закона, спровела и тест јавног интереса иако за то не даје доказе, а уговорима које је тужена одбила да достави, уговарају се услови и начин трошења јавних средстава јер у супротном [грађани] не би могли да надзиру јавну власт што се не може „тек онако“, правдати јавним интересом. […]

Суд није нашао нити један од услова да се ограничи право приступа у цијелости јер нити је такво ограничење законито нити је доказано да је неопходно у демократском друштву, а нити је сразмјерно циљу заштите неког легитимног интереса. Јавни интерес је неприкосновено право јавности да зна на шта се троши јавни новац и под којим условима ради чега је нужно да се ти подаци објаве, како би јавност могла исправно цијенити и процјењивати рад јавних органа, који су у служби грађана.

Ако се узму у обзир одредбе Међународног пакта Комитета за људска права Уједињених нација, Конвенција о заштити људских права и основних слобода и др. сегменти европског права и праксе, а у контексту слободе изражавања, тада се, нужно мора имати на уму право на једноставан, брз, дјелотворан и практичан приступ информацијама, којима располажу јавни органи и обавезу да се образложе разлози за ускраћивање приступа тим информацијама.

Ограничења која су предвиђена морају бити прописана законом и морају задовољити строги тест неопходности и пропорционалности при чему, ограничење мора бити неопходно за остварење легитимног циља.

Тужени није доказао неопходност ускраћивања дијела информација које је тражио тужилац, а нити је доказао да ограничење које је сам поставио, заправо представља нужност за остварење легитимног циља већ се његово једино оправдање темељи на заштити пословне политике добављача и сличним неприхватљивим закључцима.

Суд сматра да је повријеђено тужиочево право на приступ информацијама под контролом јавног органа и информацијама од јавног значаја јер нису испуњени услови за одбијање захтјева[…]

Поред наведеног, суд прихвата да је донесено рјешење противно начелима управног поступка, гарантованим ЗУП и то начелу законитости јер предметна управна ствар се не темељи на одредбама закона који не регулише ову област и повреди начела заштите права странака и заштите јавног интереса садржаног у члану 6 истог закона.

Ово из разлога што није омогућила тужиоцу да што лакше оствари своја права, поврјеђујући, на тај начин, јавни интерес на који је тужилац као слободни новинар, могао утицати да му је омогућен слободан приступ информацијама које иначе морају бити доступне свима.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.